Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạng Tên Nhân Vật Cấp Độ
1 Tri®uVy 119
2 Ti¬uMuµi 119
3 Tri®uMçn 119
4 ThaoMai 119
5 ThanhPhong 119
6 KuAnh 119
7 Azzer 119
8 CHOKOSIN 119
9 sinkocho 119
10 SINLACHO 119